Edukacije

Plus Minus d.o.o. teži dijeljenju svog znanja sa stručnim licima i širom javnosti. Naš cilj je da se u saradnji sa našim poslovnim partnerima i kroz samostalnu organizaciju obuka, opće znanje stručnih lica i šire javnost unaprijedi. S tim u vezi, planirana su usavršavanja kroz obuke iz oblasti specifičnih zanja kao što su: finansijsko modeliranje uz tehno-ekonomsku optimizaciju rješenja za energetske i okolišne projekte, izrada Projektnog dokumenta za apliciranje finansijerima za projekte mitigacije i adaptacije na klimatske promjene, uvođenje principa ISO 50001 – Sistem energetskom menadžmenta, upravljanje energetskim i okolišnim projektima.

Uposlenici Plus Minus d.o.o. su stručni predavači na Programu stručnog osposobljavanja lica koja vrše izradu energijskog audita i certificiranja objekata sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Plus Minus d.o.o. je ovlašteno pravno lice od strane Federalnog Ministarstva prostornog uređenja za provođenje energijskih audita zgrada i energijsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sistemom (Rješenje br: UPI/04-19-495/22).

IMATE PITANJE ZA NAS?