ENERGIJSKA I EKOLŠKA TRANZICIJA

I. Energijske i okolinske tranzicijske politike i mehanizmi finansijske podrške

Sa više od 15 godina iskustva u razvoju politika vezanih za energiju i okoliš u BiH i regiji, uposlenici Plus Minus d.o.o. pružaju podršku vladama u BiH i lokalnim vlastima u razvoju, donošenju i implementaciji energijskih i okolinskih politika (zakoni, podzakonski akti, pravilnici, mehanizmi podrške društvenim utjecajima i ranjivim grupama – sudionicima u procesu tranzicije, finansijski mehanizmi koji podržavaju proces tranzicije na različitim nivoima vlasti – od jedinica lokalne samouprave, kantona do entiteta i državnog nivoa), doprinoseći smanjenju korištenja fosilnih goriva. Koordiniramo, razvijamo i upravljamo/sarađujemo sa različitim nivoima vlasti i dionicima/interesnim grupama (NVO, OCD, akademska zajednica), sa ciljem da razvijemo realne, održive, a pored toga ambiciozne tranzicijske politike koje omogućavaju dalji ekonomski razvoj, koji je od koristi za široku grupu dioničara osiguravajući pravednu tranzicija.

II. Čisti energijski sistemi / Povećanje udjela OIE / Postepeno ukidanje fosilnih goriva

Suočavajući se sa izazovima ekoloških problema, klimatskih promjena i nesigurnosti i rizika vezanih za snabdijevanje energijom, CBAM (EU Cross Border Adjustment Mechanism) – vlasti, kompanije iz privatnog i javnog sektora su pod imperativom da postanu zeleni (koriste čistu/obnovljivu energiju). Plus Minus d.o.o. vam može pružiti širok spektar rješenja za čistu energiju i podržati vaše napore ka prelasku na karbon neutralno poslovanje/dekarbonizaciju vašeg preduzeća. Nudimo tehničku i tehnološku podršku (inženjering) za identifikaciju i implementaciju najboljih rješenja čiste energije (obnovljiva energija, energijska efikasnost, efikasnost resursa, upravljanje energijom, upravljanje voznim parkom, itd.), prilagođenu vašem poslovanju i energijskim potrebama. Štaviše, podržavamo vlasti i poslovne subjekte u identifikaciji i apsorpciji finansijskih tokova za njihova ulaganja u čistu energiju.

III. Omogućavanje pravedne tranzicije

Međunarodna organizacija rada (ILO) defiše pravednu tranziciju kao proces “ka ekološki održivoj ekonomiji”, kojim “treba dobro upravljati i doprinijeti ciljevima dostojanstvenog rada za sve, socijalnog uključivanja i iskorjenjivanja siromaštva“. Uzimajući u obzir reference i znanje zaposlenih kompanije Plus Minus d.o.o. u oblasti energije i zaštite okoliša (sarađujući sa različitim dionicima/interesnim grupama), u mogućnosti smo da pružimo konsultantske usluge koje osiguravaju da se koristi od procesa energijske i okolinske tranzicije prošire na ranjive grupe i osiguraju sredstva za život i ekonomsku korist unutar tranzicijskog procesa (na primjer u regionima i opštinama sa rudnicima uglja). Ovo uključuje analizu i evaluaciju društvenih razmatranja, identifikaciju rizika, akcije ublažavanja i identifikaciju i aktivno uključivanje u tranzicijske procese pogođenih interesnih grupa.

Nazad na usluge

IMATE PITANJE ZA NAS?