Zajednice obnovljivih izvora energije i građanska energija u BiH

Objavljeno :

U okviru projekta “Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini (BiH)”, kojeg implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, kompanije  Deloitte d.o.o. Sarajevo i Plus Minus d.o.o. Sarajevo provele su istraživanje na terenu koje je obuhvatilo ukupno 220 reprezentativnih jedinica lokalne samouprave(JLS), entitetskih i kantonalnih ministarstava, privatnih i javnih preduzeća, finansiskih institucija, razvojnih agencija i drugih. Cilj projekta bio je istraživanje i dobivanje rezultata vezanih za identifikaciju potencijalnih i postojećih zajednice obnovljivih izvora energije (ZOE), faktora motivacije za implementaciju identifikovanih projekata, potreba za kapacitetom u obliku nedostajućeg znanja potrebnog za razvoj i implementaciju projekata ZOE, te zaključaka o aktivnostima potrebnim za brži razvoj i implementaciju projekata ZOE u BiH. Neki od izdvojenih rezultata istraživanja pokazali su da je:
  • ukupan broj od 192 projekta koji su u fazi planiranja ili implementacije, među kojima su se našli najviše projekti proizvodnje električne energije iz fotonaponskih elektrana i proizvodnja toplotne energije iz biomase, te kogeneracija (proizvodnja električne i toplotne energije).
  • nedostatak kvalitetnog zakonskog okvira, nadležnosti različitih nivoa vlasti, neriješeni imovinsko pravni odnosi, manjak tehničkih, ljudskih kapaciteta i izvora finansiranja identificirani kao najveće prepreke u razvoju projekata ZOE od strane stakeholdera,
  • potrebno da se nakon usvajanja zakona koji će obezbijediti pravni okvir za formiranje ZOE, jasno predstave javnosti komercijalni uslovi i model ugovora,
  • je potrebno posvetiti posvebnu pažnju usvajanju jasnog i održivog pravnog i regulatornog okvira,
  • potrebno omogućiti virtuelne elektrane i šeme potrošača (neto mjerenje i neto naplatu) kako bi se integrisala proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, obično PV solarna,
  • vrlo jaka potreba za podrškom i saradnjom sa višeg nivoa vlasti (federalne/kantonalne vlade, ministarstva, gradovi), pa bi i buduće napore trebalo usmjeriti u tom pravcu,
  • u BiH još uvijek prisutan nedostatak znanja o projektim ZOE, najviše u JLS
  • neophodno usmjeriti podizanje svijesti i promovisanje ZOE ka JLS, koje bi u saradnji sa građanima, javnim i privatnim preduzećima trebale biti glavni akteri odgovorni za povećanje inicijativa i implementacije projekata ZOE.
Nedavno usvojen Zakon o obnovljivim izvorima energije Republike Srpske i koji je u pripremi za Federaciju BiH, trebaju dati osnovu za definisanje kvota za podsticaj projektima ZOE i dati značajan poticaj razvoju zajednica obnovljivih izvora energije. 🔍 Više o uslugama koje Vam mogu pružiti uposlenici kompanije Plus Minus pročitajte na našoj web stranici: https://plusminus.ba/usluge/

IMATE PITANJE ZA NAS?